Welke opleidingen vallen onder de Subsidieregeling praktijkleren?

Subsidie voor vso, pro, vmbo, mbo, hbo en promovendi

Werkgevers die voor de volgende groepen een leerwerkplaats aanbieden kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren:

Subsidie voor vso- en pro-stagiaires

Werkgevers die stageplaatsen aanbieden aan leerlingen van het praktijkonderwijs (Pro) en het voorgezet speciaal onderwijs (Vso) kunnen nu ook een beroep doen op de regeling. Aan de leerlingen van pro en vso worden dezelfde voorwaarden gesteld als aan de leerlingen van het leerwerktraject in het vmbo, namelijk:

  • De leerling zit in het laatste leerjaar van de pro/vso opleiding;
  • Het buitenschoolse praktijkgedeelte omvat tenminste 640 klokuren per schooljaar; 
  • De leerling volgt naast de stage ook (theoretisch) onderwijs op de PRO of VSO school;
  • Om voor het maximale subsidiebedrag (€ 2.700) in aanmerking te komen, moet gedurende minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd tijdens het schooljaar;
  • U moet gekwalificeerd zijn als ‘erkend leerbedrijf’;
  • Er moet een geldige ondertekende stage-overeenkomst zijn met de leerling.
  • U houdt een administratie bij van elke praktijkleerplaats.
Terug naar boven 

Subsidie voor vmbo-leerlingen

Voor vmbo-leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg volgen maakt het leerwerktraject onderdeel uit van de opleiding. Als u voor deze leerlingen leerwerkplaatsen beschikbaar stelt moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
   •  er is een Praktijkleerovereenkomst met de leerling
   •  u bent gekwalificeerd als ‘Erkend leerbedrijf’
   •  u houdt een administratie bij van elke praktijkleerplaats

Terug naar boven

Subsidie voor mbo-leerlingen

Voor mbo-leerlingen die een Beroeps Begeleidende Leerweg (bbl) volgen maakt het leerwerktraject onderdeel uit van de opleiding. Als u voor deze leerlingen praktijkleerwerkplaatsen beschikbaar stelt moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
   •  er is een Praktijkleerovereenkomst met de leerling
   •  u bent gekwalificeerd als ‘Erkend leerbedrijf’
   •  u houdt een administratie bij van elke praktijkleerplaats

Terug naar boven

Subsidie voor hbo-studenten

HBO-studenten kunnen een leerwerktraject bij u volgen als
   •  de opleiding wordt gevolgd middels een duaal leertraject
   •  de opleiding wordt gevolgd middels een deeltijd leertraject waarbij de begeleiding in de
      praktijk een verplicht onderdeel van de opleiding is
   •  het een opleiding betreft in de sectoren Techniek, Landbouw en Natuurlijke omgeving
Daarnaast
   •  moet er een getekende onderwijsarbeidsovereenkomst met de student zijn en
   •  houdt u een administratie bij van elke praktijkleerplaats

Terug naar boven

Subsidie voor promovendi en technologisch ontwerper in opleiding (TOIO)

Voor werknemers die tijdelijk bij een universiteit of onderzoeksinstituut worden aangesteld om zich te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper (TOIO) en werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een private werkgever enerzijds en een universiteit of een instituut van de NWO of de KNAW anderzijds kunt u subsidie aanvragen. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
   •  er is een Onderwijsarbeidsovereenkomst tussen werkgever en promovendus/Toio
   •  er is een samenwerkingsovereenkomstmet de universiteit of kennisinstelling

Terug naar boven

Vragen? Neem contact op met ons op: 0900-0401369 of stuur ons een mail.


Neem telefonisch contact met ons op
088-2596111
call
Heeft u nog vragen?
Mail ons gerust
mail